Revize tlakových nádob

Výchozí revize

Provádí se před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.

Provozní revize

Provádí se do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Vnitřní revize

Provádí se ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám. Posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje.

Zkouška těsnosti

Provádí se po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška

Provádí se nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou.

Školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob

CHCETE NÁS KONTAKTOVAT?